DISCLAIMER

Door de op deze site geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken voor het doen van een aanvraag van financiële diensten verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Inhoud
MB Verzekeringen B.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site. Dit is echter geen garantie dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is.
De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door 
MB Verzekeringen B.V. worden gewijzigd.
MB Verzekeringen B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Informatie
Aan de op deze site geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod of een voorlopige aanbieding (waaronder een tijdelijke dekking). Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan een door MB Verzekeringen B.V. uitgebrachte schriftelijke offerte met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden en geldigheidsduur.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van onze medewerkers van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.
Op deze site kan worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door MB Verzekeringen B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MB Verzekeringen B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Auteursrechten
MB Verzekeringen B.V. respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website.
Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MB Verzekeringen B.V. de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Toepassingsgebied
 Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.